12/07/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1/2017 na projekt i wdrożenie strony internetowej dla ANDRA Sp. z o.o. pod adresem www.andra.com.pl

  

Zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego 1/2017 z dnia 14 czerwca 2017, ANDRA Sp. z o.o. [Zamawiający] unieważnia ww. postępowanie.

  

W wyniku analizy złożonych ofert Zamawiający uznał, że przedstawione dokumenty nie pozwalają dokonać rzetelnego porównania ofert pod kątem technologii i rozwiązań, z pomocą których zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia, w kontekście cen ofertowych. Tym samym niemożliwe jest dokonanie oceny, czy zostaną zrealizowane główne cele tego postępowania – uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

  

Rozbieżność cen i terminów realizacji przedmiotu zamówienia zaproponowane przez Wykonawców, przy braku dokładnego opisu sposobu i technologii wykonania, wywołuje obawy, że kryteria oceny nie zabezpieczają interesu Zamawiającego. Aby uniknąć wątpliwości i zachować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości, Zamawiający unieważnia postępowanie.

  

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

  

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na ww. zapytanie ofertowe, zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.