Rozwiązania wysokiej dostępności (High Availability Solutions) dla platformy komunikacyjnej Omikron


Ostatnia aktualizacja Prawa Bankowego wzmacnia wagę ostrożnego i stabilnego prowadzenia działalności bankowej, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych w bankach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowaliśmy i oferujemy rozwiązanie zapewniające ciągłość pracy systemu MultiCash.

 

Rozwiązanie

Nasze rozwiązanie opiera się na sprawdzonych i chronionych patentami produktach Legato:

Dzięki zastosowaniu zarówno synchronicznego mirroringu, jak i asynchronicznej replikacji, potrafimy zapewnić bezpieczeństwo danych w ośrodku lokalnym oraz dowolnie oddalonym ośrodku zapasowym. Wieloletnie doświadczenie z systemem Omikron Bank System pozwoliło nam opracować skuteczne procedury automatycznego uruchamiania systemu na węźle zapasowym.

 

Skuteczność

Przeprowadzone z udziałem banków testy pozwoliły stwierdzić, że w przypadku awarii zachowane zostają wszystkie dane (w tym klucze sesyjne) klientów łączących się do systemu przed awarią. 80% klientów, których połączenie zostało zerwane w wyniku awarii, jest w stanie podłączyć się do systemu zapasowego bez żadnej interwencji administratora. Opracowane mechanizmy przełączania systemu pozwalają na automatyczne przełączenie systemu w przeciągu kilku minut, przy zachowaniu integralności wszystkich baz danych. Informacje o całości systemu (w tym o zdalnych procesach komunikacyjnych) przekazywane są na centralną konsolę monitorującą.

 

Architektura

Architekturę rozwiązania pokazuje poniższy rysunek:

 

 

A – synchroniczny mirroring i automatyczne przełączanie aplikacji

EMC FullTime AutoStart

B – asynchroniczna replikacja do ośrodka zdalnego

EMC FullTime RepliStor

C – okresowy backup

 

Zalety rozwiązania

Nasze rozwiązanie zapewnia:

  • zwiększenie bezpieczeństwa danych przez zastosowanie synchronicznego mirroringu niezależnych macierzy dyskowych w ośrodku podstawowym i asynchronicznej replikacji do ośrodka zapasowego;
  • skrócenie czasu uruchamiania systemu na komputerze zapasowym do kilku minut;
  • automatyczne wykrywanie awarii serwera i automatyczne przełączenie na serwer zapasowy;
  • możliwość przełączenia aplikacji do ośrodka zapasowego w ciągu kilku minut;
  • nadzór nad wszystkimi procesami komunikacyjnymi, automatami i schedulerem;
  • centralne monitorowanie pracy całej instalacji;
  • możliwość wykonania kopii zapasowej danych bez zamykania instalacji.

Inne zastosowania

Uzyskane doświadczenie pozwala nam oferować produkty Legato również do zabezpieczania danych i ciągłości pracy takich aplikacji jak Oracle 8i/9i, MS Exchange, MS SQL Server, IIS i innych. Wykonaliśmy też instalacje dla Oracle i MSSQL.