UBIQCash - Integracja z ERP


Wsparcie przetwarzania płatności

 

Szybko rośnie znaczenie elektronicznych transakcji transgranicznych w zakresie tak przelewów i poleceń zapłaty, jak również mikro-płatności. Z uwagi na wolumen i natężenie tego rodzaju przepływów poszukiwane są rozwiązania zapewniające wysoki poziom zautomatyzowania i zdolność do integracji.

 

UBIQCash jest systemem do przetwarzania płatności dla tych przedsiębiorstw, które regularnie emitują duże ilości transakcji płatniczych i chcą ten proces w maksymalny sposób zautomatyzować.

UBIQCash integruje z jednej strony systemy finansowe, księgowe czy mikro -płatnicze z systemami transferu płatności (np. bankowości elektronicznej). System wykorzystuje na wejściu jeden format dyspozycji płatniczych do generowania plików z dyspozycjami  (poleceniami przelewu czy zapłaty) w rozmaitych narodowych formatach odpowiednich dyspozycji (DTAUS, ELIKSIR, CFONB, ...) lub w formatach międzynarodowych (SWIFT, EDIFACT, ...). Rozbudowane mechanizmy raportowania na każdym etapie przetwarzania czynią system przejrzysty i łatwy do zarządzania. Przewidziano możliwość integracji funkcji raportowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie integracji z systemem MultiCash Transfer, automatyzującego wysyłkę plików z poleceniami płatniczymi do banków prowadzących rachunki przedsiębiorstwa, UBIQCash stanowi idealne rozwiązanie dla korporacji międzynarodowych, których zamiarem jest budowa centralnie zarządzanej funkcjonalności obrotu środkami pieniężnymi z wykorzystaniem rachunków prowadzonych w bankach krajowych i zagranicznych.

Efektywne zarządzanie płatnościami przedsiębiorstwa wspiera oprogramowanie BERAPayManager. Oprogramowanie jest przeznaczone dla firm wykonujących wiele transakcji płatniczych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej w oparciu o dużą liczbę dokumentów księgowych (faktury, faktury korygujące).

 

Podstawowe cechy BERAPayM:

 • Importuje z systemu finansowo-księgowego firmy lub z innych systemów rejestrujących i kwalifikujących dokumenty księgowe do zapłaty treść takich dokumentów. 
 • Zapisuje dokumenty w bazie danych w oczekiwaniu na nadejście terminu zapłaty. 
 • Pozwala przed rozpoczęciem przygotowywaniem kolejnej partii dokumentów do zapłaty na wpisanie aktualnych sald rachunków bankowych, z których będzie dokonywana zapłata. 
 • Umożliwia użytkownikowi na kwalifikowanie do bieżącej zapłaty poszczególnych dokumentów lub ich grup. 
 • Pozwala na rozbicie jednego dokumentu na poddokumenty o sumarycznej kwocie  równej kwocie dokumentu, które to poddokumenty będą kierowane do zapłaty w różnych terminach (zapłata częściowa za fakturę). 
 • Automatycznie z dokumentów zakwalifikowanych do zapłaty a uznających ten sam rachunek bankowy beneficjenta tworzy jeden przelew na sumaryczną kwotę umieszczając w szczegółach płatności przelewu listę numerów dokumentów, których dana płatność dotyczy. 
 • Daje użytkownikowi narzędzie do kierowania poszczególnych przelewów do realizacji z różnych rachunków bankowych ukazując stan środków na tych rachunkach po realizacji przypisanych przelewów. 
 • Tworzy pliki przelewów przeznaczone do importu przez odpowiednie systemy bankowości elektronicznej obsługujące wskazane rachunki bankowe. 
 • Tworzy raport o zapłaconych dokumentach / wysłanych przelewach zarówno w postaci "do wydruku" jak i "do importu". 
 • Przechowuje przez określony czas informację o zapłaconych dokumentach i pozwala na jej przeglądanie. 
 • Jest konfigurowalne i umożliwia uwierzytelnianie użytkowników.