04/05/2010

Payment Factory Solutions

Przedsiębiorstwa działające w obszarze międzynarodowym, realizujące duży procent swoich płatności poza granicami kraju, w którym znajduje się centrala firmy, konfrontowane są z wyjątkowymi wymaganiami. Systemy płatnicze w różnych krajach działają zupełnie niezależnie od siebie i wykorzystują rozmaite, specyficzne krajowe formaty zleceń płatniczych. Również banki krajowe nie oferują jednego, ogólnie obowiązującego rozwiązania bankowości korporacyjnej, lecz specyficzne rozwiązania jednobankowe. Użytkownik - przedsiębiorstwo - musi zatem używać równolegle wielu rozwiązań, co uniemożliwia osiągniecie odpowiednio wysokiego poziomu automatyzacji jego relacji płatniczych z bankami.

 

Poszukiwane są rozwiązania optymalizujące automatyczne procesowanie czynności płatniczych (Straight Through Processing) wewnątrz przedsiębiorstwa, działające w bezpośrednim połączeniu z firmowymi systemami ERP lub księgowymi. Wspomniana wielość formatów międzynarodowych i krajowych (dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego) zleceń płatniczych wymaga rozwiązań zdolnych do uzyskiwania z jednego roboczego (wejściowego dla centrum płatniczego) formatu płatności, generowanego przez centralny system ERP przedsiębiorstwa, formatu odpowiedniego dla typu płatności, banku i kraju jego siedziby.

 

Dzięki koncepcji Payment Factory - zautomatyzowanego centrum płatniczego - przedsiębiorstwo może realizować swoje obroty płatnicze bez straty czasu i w sposób ciągły od momentu utworzenia zlecenia w systemie ERP. Relacje przedsiębiorstwa z wieloma, zwłaszcza zagranicznymi, bankami, utrzymywane są w oparciu o jeden system. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowana zostaje konieczność określania przez przedsiębiorstwo właściwego formatu w relacji z każdym z banków i utrzymywania odpowiedniego dla każdego z banków rozwiązania dedykowanego 'stand-alone'. Do generowania właściwych formatów zostają zaprzęgnięte odpowiednie submoduły Payment Factory Solution.

 

Składowe Payment Factory Solutions

UBIQCash i MultiCash Transfer są centralnymi składowymi Payment Factory Solutions dla płatności masowych: MultiCash Transfer jako platforma systemowa i komunikacyjna rozwiązania, a UBIQCash jako konwerter i generator plików ze zleceniami płatniczymi.

 

 KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

Wejściowe dane dla masowych zleceń płatniczych z systemu(ów) przedsiębiorstwa są wstępnie przetwarzane przez moduł UBIQCash i wstawiane do transakcyjnej bazy danych. Stąd następuje ich konwersja do właściwych plików płatności, przekazywanych systemowi MultiCash Transfer. Baza danych autoryzacji pozwala na monitorowanie statusu wysłanych do banków plików z poleceniami płatniczymi i ewentualnie na ich manualną autoryzację. W przeciwną stronę następuje przetwarzanie informacji o rachunkach bankowych. 

 

Rozwiązanie dopasowane dla konkretnego przedsiębiorstwa może być budowane ze standardowych komponentów. W ramach konkretnego projektu mogą być konieczne specyficzne dopasowania do danego otoczenia IT. W zależności od sytuacji w przedsiębiorstwie, oprócz modułów zautomatyzowanego przetwarzania może być przydatne doposażenie rozwiązania modułami bankowości elektronicznej, obsługiwanymi manualnie – na przykład dla Cashmanagement, płatności ad hoc czy zadań specjalnych.
W przypadku takich scentralizowanych zadań, klasyczne moduły dodatkowe systemu MultiCash Transfer spełniają wszelkie wymagania. O ile oddalone jednostki przedsiębiorstwa miałyby posiadać dostęp do zasobów centralnych, konieczne staje się doposażenie rozwiązania w interfejs webowy systemu MultiCash Transfer.

 

MultiCash Transfer: w pełni zautomatyzowany przepływ danych płatniczych

MultiCash Transfer stanowi platformę dla wszystkich składowych centrum płatniczego. Funkcjonalnie umożliwia zautomatyzowaną, nie związaną z konkretnym bankiem komunikację pomiędzy centralnym systemem ERP a bankami obsługującymi przedsiębiorstwo. Do banków wysyłane są pliki ze zleceniami płatniczymi i odbierane są informacje o saldach i ruchach na rachunkach bankowych. Moduły dodatkowe systemu MultiCash Transfer umożliwiają m.in. manualne przygotowywanie okazjonalnych poleceń (ad hoc).

 

UBIQCash: przetwarzanie różnorodnych formatów danych (poleceń, informacji o rachunkach)

UBIQCash generuje pliki zleceń (polecenia przelewu, zapłaty) w rozmaitych lokalnych i międzynarodowych formatach płatności z jednego (lub kilku) - podstawowego dla danego systemu ERP / systemów przedsiębiorstwa. Otrzymywane z banków informacje o rachunkach oraz informacje zwrotne są konwertowane do formatów wczytywania do systemów księgowania firmy.

 

Moduły dodatkowe: manualnie sterowane zarządzanie środkami płatniczymi

MultiCashTransfer posiada cały szereg modułów dodatkowych oferujących uzupełniającą funkcjonalność. Przykładowo, często spotykane jest oczekiwanie dotyczące skonsolidowanych szacunków (Cashmanagement) i wprowadzania płatności ad-hoc. Możliwe do wdrożenia są również bardziej wyspecjalizowane zastosowania, takie jak np. zarządzanie płynnością w skali międzynarodowej czy obsługa operacji dokumentowych.

 

Interfejs webowy: zdecentralizowane użytkowanie rozwiązania

Interfejs webowy systemu MultiCash Transfer pozwala na obsługę Payment Factory z kilku lub wszystkich stanowisk pracy poprzez przeglądarkę. W ten sposób w ramach przedsiębiorstwa można rozdzielić zadania na filie, oddziały zagraniczne i inne składowe organizacji. Nie jest wymagana instalacja w tych podmiotach jakiegokolwiek oprogramowania - odpowiednie oprogramowanie instalowane jest i zarządzane centralnie.

 

Scentralizowany workflow / jednorodny format roboczy

Payment Factory optymalizuje przepływy płatnicze przedsiębiorstwa. Dzięki jednej, centralnej aplikacji bankowości elektronicznej w przedsiębiorstwie, jednolitemu roboczemu formatowi poleceń płatniczych oraz zmniejszonej liczbie interfejsów, wzrasta efektywność procesów płatniczych (Finacial Supply Chain) oraz następuje redukcja kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych.

 

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

 

Formaty danych wejściowych aktualnie dostępne w rozwiązaniu: 

  • Formaty efektywnie wykorzystywane w wewnętrznych systemach przedsiębiorstwa, takie jak CSV, XML i formaty niektórych systemów ERP.
  • Formaty w standardzie EDIFACT i SWIFT, często preferowane przez przedsiębiorstwa o rozbudowanych procesach biznesowych w skali międzynarodowej
  • Formaty dla specjalnych zastosowań, jak np. różne krajowe formaty dla płatności wewnętrznych czy zagranicznych.

Zaimportowane dane o poleceniach płatniczych przechowywane są w postaci meta-płatności w bazie danych i stamtąd, w razie potrzeby, przetwarzane są do postaci plików w odpowiednich formatach wyjściowych. System obsługuje całą paletę narodowych, jak i międzynarodowych formatów płatniczych:

  • Formaty płatności międzynarodowych, zgodne ze SWIFT (MT100/103, MT101, MT104), SEPA oraz EDIFACT (PAYMUL, DIRDEB).
  • Dla płatności zagranicznych kosztowo najkorzystniej jest realizowanie ich w odpowiednich narodowych systemach rozliczeniowych i formatach kraju docelowego. 

Aktualnie obsługiwane są następujące formaty krajowe (dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego):
Niemcy (DTAUS / DTAZV), Hiszpania (CSB, AEB), Rumunia (nar. standard), Austria (V3), Węgry (GZIRO, CSA), Chorwacja (nar. standard), Szwajcaria (DTA, LSV), Polska (ELIXIR-O), Serbia (nar. standard), Holandia (CLIEOP, BUN/BUS), Czechy (CNB), Bośnia i Hercegowina (nar. standard), Luksemburg (VIR2000, DOM 2000), Słowacja (nar. standard), Rosja (format Moskiewskiej Izby Rozliczeniowej), Belgia (ABB), Słowenia (nar. standard), Uzbekistan (nar. standard), Francja (CFONB), Bułgaria (BISERA), Kazachstan (nar. standard), Wielka Brytania (BACS).

 

Komunikacja z bankami (pliki z poleceniami płatniczymi, informacje o rachunkach) przebiega automatycznie według procedur niezależnych od banków. Wielobankowość wynika z równoległej obsługi wielu standardowych protokołów dla bankowości elektronicznej: niemieckiego BCS FTAM/FTP i EBICS, francuskiego ETEBAC3 oraz szeroko rozpowszechnionego (np. w Polsce) protokołu MCFT, co umożliwia przedsiębiorstwu skonsolidowane zarządzanie jego krajowymi i zagranicznymi rachunkami bankowymi.

 

Pliki ze zleceniami płatniczymi przygotowywane są zawsze w najnowszym formacie - są zatem i dla banków optymalne pod względem korzystnego cenowo przetwarzania, zgodnego z zasadami Straight Through Processing. Przy przygotowywaniu plików wykorzystywane są aktualnie obowiązujące zasady walidacyjne - koncepcja rozwiązania pozwala na łatwą implementację zmieniających się zasad. 

 

Przetwarzanie i interpretacja informacji zwrotnych specyficznych dla krajów / banków (odmowy poleceń zapłaty, wyciągi bankowe) pozwala na aktualizację księgowania w trybie natychmiastowym. Po konwersji do jednolitych formatów wewnętrznych, mogą być one przetworzone i efektywnie wpływać na zapisy księgowe. Wrażliwe dane płatnicze (np. wynagrodzenia) mogą być udostępniane jedynie wskazanym użytkownikom zgodnie z zaawansowanymi profilami uprawnień. 

 

PODSUMOWANIE – PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 

• Zoptymalizowany dla rozliczeń międzynarodowych

- płatności międzynarodowe w formatach SWIFT, SEPA i EDIFACT

- korzystne cenowo procesowanie płatności dla ponad 20 europejskich krajów w odpowiednich formatach krajowych izb rozliczeniowych

 

• Analizowanie informacji zwrotnych

- lepszy przepływ informacji do systemów księgowania

 

• Walidacja pól obowiązkowych / numerów rachunków

- zmniejszenie liczby błędnych poleceń

• Indywidualne rozwiązanie z wykorzystaniem standardowych składowych

- dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa

- rozwiązanie na miarę - tylko wykorzystane składowe będą licencjonowane

- w zależności od potrzeb jako rozwiązanie typu "Plug-and-Play" lub jako projekt integracyjny

- wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

 

• Centralna aktualizacja oprogramowania

- dopasowywanie oprogramowania do zmieniających się metod komunikacji i formatów w uzgodnieniu z bankami / związkami banków

- gwarantowana jakość współpracy z serwerami bankowymi

 

• Niezależność od banku

- komunikacja wielobankowa dzięki popularnym standardom komunikacyjnym

 

• Centralizacja i automatyzacja

- niskie koszty systemowe i użytkowania

 


 

 

CASE STUDY - przykładowe wdrożenie centrum płatniczego - PRZECZYTAJ