MultiCash


logo MultiCash by Omikron

MultiCash jest programem przeznaczonym dla podmiotów gospodarczych, instytucji i przedsiębiorstw korzystających z usług jednego lub wielu banków (w jednym lub w kilku krajach), oczekujących możliwości odwzorowania ich często skomplikowanych struktur i ścieżek decyzyjnych z jednej strony, z drugiej zaś szybkiego dostępu do aktualnych danych, szybkiego ich przetwarzania w standardowych formatach, oraz efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania środkami płatniczymi (CashManagement). 

    

Moduły płatnicze w programie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać krajowym i międzynarodowym standardom, i obsługują takie lokalne i międzynarodowe formaty jak Elixir-O, SWIFT czy EDIFACT. Dla niemal każdego z krajów europejskich są dostępne moduły płatnicze, które w pełni odpowiadają ich standardom lokalnym. Modułowa budowa systemu zapewnia możliwość swobodnej rozbudowy instalacji, tak aby jak najlepiej spełnić wymagania klientów Banków. 

 

Oprócz szerokiej gamy modułów płatniczych, MultiCash oferuje także następujące grupy modułów zgrupowane w pakiety

 • Operacje dokumentowe (akredytywa importowa/eksportowa, inkaso importowe/eksportowe, gwarancje)
 • Komunikaty EDIFACT (płatności, wyciągi i awiza)

Kluczowe cechy systemu MultiCash v. 3.x:

 • Budowa modułowa
 • Wielobankowość 
 • Szczególnie predestynowany dla rozrachunków międzynarodowych
 • Efektywny i pewny w obrocie płatniczym
 • Użyteczny jako narzędzie dla CashManagement
 • Łatwo integrowalny z dowolną aplikacją finansowo-księgową

Funkcjonalność 

 • CashManagement: Kontrola wszystkich rachunków w różnych bankach krajowych i międzynarodowych - możliwa dzięki systemowej wielobankowości - umożliwia optymalizację pozycji płatniczej. Dane o wyciągach, saldach i transakcjach, pobrane w standardowych komunikatach, po przetworzeniu stanowią podstawę efektywnego Cashmanagementu. Moduł dodatkowy Cashmanagemant Plus oferuje bardziej zaawansowane zarządzanie dzięki integracji analizy wolnych środków, aktywnego dysponowania wspartego optymalizacją odsetkową oraz raportowania z zakresu konsolidacji środków (Cash-Pooling).
 • Płatności: Do wprowadzania, zarządzania i przygotowywania do wysyłki płatności w systemie MultiCash przewidziano wiele uzupełniających się modułów. Posiłkują się one wieloma lokalnymi formatami płatniczymi (np. w Polsce format analogiczny do Elixir-O). Opracowane zostały wszystkie ważniejsze formaty międzynarodowe (S.W.I.F.T.) i niektóre formaty specjalistyczne (np. EDIFACT). Wszystkie moduły, stanowiąc składniki jednej rodziny produktów, zostały zrealizowane w warstwie funkcjonalnej i obsługowej w sposób całkowicie jednorodny. 

Do najważniejszych cech każdego z modułów należą: 

 • Wykorzystanie wszystkich możliwych poleceń każdego z systemów płatności, np. polecenia przelewu (w tym w Polsce np. składki ZUS, należności podatkowe, SORBNET) oraz polecenia zapłaty (w tym w Polsce np. płatność GOBI, polecenia o specjalnym znaczeniu itd.). 
 • Różne opcje zarządzania płatnościami: polecenia pojedyncze, okresowe, wzorcowe (szablony). 
 • Minimalizacja nakładu pracy dzięki wprowadzaniu danych z pobieraniem z baz pomocniczych (np. z kartoteki kontrahentów). 
 • Kategoryzacja płatności (płatności poufne, np. wynagrodzenia) ograniczająca dostępność do informacji. 
 • Elastyczne interfejsy dla importu i eksportu danych. 
 • Historia poleceń z pełnym przeglądem zmian statusów (audit trail). 
 • Pełne wsparcia dla numeracji rachunków i banków według IBAN/NRB i BIC. 

Wzorcowymi dla całej rodziny modułów płatniczych są moduły płatności międzynarodowych wykorzystujące uznane międzynarodowe formaty poleceń płatniczych, co pozwala na ich uniwersalne wykorzystanie w obrocie transgranicznym: 

 • Moduł Płatności międzynarodowe: komunikaty w formacie SWIFT MT 100. 
 • Moduł Transfer płatności: polecenia oparte na SWIFT MT 101. Moduł opcjonalnie rozbudowalny o międzynarodowe polecenie zapłaty oparte na SWIFT MT 104. 
 • Moduł Płatności Międzybankowe: przelewy, awiza w operacjach bank-bank, oparte na komunikatach w formacie SWIFT MT 103 oraz MT 2xx. 

W każdym z przypadków, odpowiednio do formatu, dla optymalizacji Straight-Through-Processing (STP), dokonywana jest walidacja danych. Każdy z modułów oferowany jest w języku lokalnym oraz w językach angielskim i niemieckim. Z uwagi na powiązanie interfejsu językowego z użytkownikiem oprogramowania zmiana języka w czasie pracy nie przysparza żadnych trudności. 

 • Transmisja / Uwierzytelnianie: Wielobankowa wymiana danych w bezpiecznym otoczeniu stanowi centrum koncepcji systemu MultiCash. Zasada ta jest zrealizowana dzięki jednoczesnej integracji wielu metod (protokołów) transmisji danych finansowych oraz spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa podpisu elektronicznego. Funkcja zwana Menedżerem przesyłek stanowi centralną instancję systemu do zarządzania i autoryzowania tak zleceń transmisyjnych, jak i przesyłek z poleceniami. 

Menedżer przesyłek prezentuje wszystkie zlecenia wysyłania i pobierania danych z banków i umożliwia centralne nadzorowanie uwierzytelniania zleceń i przesyłek oraz przebiegu transmisji z bankami. 

 

W przypadku protokołu MCFT możliwe jest również dokonywanie uwierzytelniania z różnych lokalizacji. W koncepcji podpisu rozproszonego uprawniony użytkownik podpisuje przesyłki przechowywane już w banku zgodnie ze swoimi hierarchicznym uprawnieniami (cecha szczególnie przydatna dla holdingów, firm wielooddziałowych itp.). Kolejną opcją pozwalającą odwzorowywać strukturę decyzyjną przedsiębiorstwa jest submoduł Limity. Ten specjalizowany submoduł podpisu elektronicznego pozwala kontrolować, czy osoba uwierzytelniająca polecenia porusza się w ramach predefiniowanego dla niej limitu dla poleceń. 

 

WIELOBANKOWOŚĆ


Banki oferujące usługi realizowane w standardzie MultiCash to m.in.:

 • Bank Pekao S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • Danske Bank A/S S.A.
 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • FM Bank PBP S.A.
 • HSBC Bank Polska S.A. 
 • ING Bank Śląski S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Raiffeisen Polbank
 • Svenska Handelsbanken AB S.A.
 • The Royal Bank of Scotland