Dla biznesu - zarządzanie płynnością i ryzykiem w skarbowości

Treasury Management System – narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową to jedno z podstawowych zadań Działu Skarbu. Skarbnik każdego dnia podejmuje decyzje związane z wykorzystaniem limitów kredytowych czy efektywna alokacją nadwyżek. Decyzje te wiążą się z oceną zmian pozycji walutowej, rynkowej stopy procentowej i ich wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Działania Skarbnika muszą uwzględniać przyjęte w strategii firmy dopuszczalne wskaźniki ryzyka finansowego.

Aby właściwie i skutecznie zarządzać skarbem, Skarbnik potrzebuje narzędzia automatyzującego zbieranie i przedstawianie danych. Służą do tego systemy zarządzania skarbem – TMS (Treasury Management System).

 

Treasury Management System to rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które:

 • Dokonują operacji gospodarczych w skali międzynarodowej
 • Regulują zobowiązania i otrzymują należności w walutach obcych: EUR, USD, CHF, …
 • Posiadają hierarchiczną strukturę organizacyjną lub prawną
 • Korzystają z wielu rachunków bankowych
 • Dokonują wielu operacji gospodarczych

 

Korzyści dla firmy i Skarbnika:

 • Szybka identyfikacja ryzyka kursu walutowego i stóp procentowych.
 • Raporty prognoz przepływów pieniężnych.
 • Porównania prognoz przepływów gotówkowych ze stanem faktycznym.
 • Czytelna prezentacja proponowanych działań ograniczających ryzyka walutowe i stopy procentowej.
 • Czytelna informacja o saldach na rachunkach bankowych.
 • Inwestycje krótkookresowe - optymalizacja lokat krótkoterminowych.
 • Pożyczki krótkoterminowe - optymalizacja wykorzystania linii kredytowych.

TMS to system do zarządzania Działem Skarbu, pozwalający na usprawnienie codziennego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Rozwiązanie automatyzuje pozyskiwanie i przetwarzanie danych finansowych pochodzących z rachunków bankowych, systemów finansowo-księgowych (ERP), notowań rynkowych oraz innych źródeł.

Aplikacja pomaga Skarbnikowi podejmować właściwe działania w celu ograniczenia ryzyka, poprzez prezentowanie w czytelny i przyjazny sposób informacji o działaniach, jakie Dział Skarbu powinien przedsięwziąć w aspekcie zarządzania płynnością, automatyzacji pożyczek wewnątrzgrupowych i zawierania transakcji na rynku FX.

Wdrożenie TMS nie wymaga dużych nakładów pracy po stronie Skarbu. Aplikacja dostosowana jest do pobierania danych z istniejących systemów ERP, bankowości elektronicznej, jak również aktualnych notowań rynkowych.


Napisz do nas: